Tìm kiếm

config

Quy trình miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ngày 29/08/2018

  Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 23/8/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

  Quy trình này quy định về trình tự các bước công việc cần phải thực hiện tại cơ quan hải quan khi miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế hoặc theo thỏa thuận giữa Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ.

  Riêng đối tượng miễn thuế, hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 1, 4, 6, 7, 8 Điều 5, khoản 1, 4, 5 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

  Quy trình miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

  "Điều ước quốc tế" làm cơ sở xem xét miễn thuế nhập khẩu theo Quy trình này được hiểu theo quy định tại Điều 2 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13.

  Lưu ý, theo Điều 10 Quy trình, đối với hàng hóa được nhập khẩu ủy thác hoặc cung cấp theo văn bản trúng thầu/ văn bản chỉ định thầu mà trong hợp đồng ủy thác, hợp đồng cung cấp hàng hóa không ghi rõ giá cung cấp không bao gồm thuế nhập khẩu thì không được miễn thuế.

  Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.