Tìm kiếm

config

Thủ tục kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt hàng nông sản, thủy sản

Ngày 22/08/2018

  Quyết định số 3177/QĐ-BNN-QLCL ngày 9/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Các TTHC mới được hướng dẫn tại Quyết định này bao gồm:

  1. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT.

  2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT.

  Thủ tục kiểm tra thông thường và kiểm tra chặt hàng nông sản thủy sản

  Các TTHC được thay thế tại Quyết định này bao gồm:

  1. Đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất kinh doanh vào danh sách xuất khẩu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT

  2. Bổ sung danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản vào Việt Nam

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ một số thủ tục tại Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016:

  - Các thủ tục hành chính cấp Trung ương: Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (BNN-288001); Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (BNN-288003); Thủ tục công nhận nước xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (BNN-288012); Cấp giấy chứng nhận kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu (BNN-288025),

  - Các thủ tục hành chính cấp tỉnh: Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (BNN-288017); Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (BNN-288018)./.